Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Шкедские дюны » Как в Лиепае убивали психически больных

Как в Лиепае убивали психически больных

КОММУНИСТ № 14, 27.05.1945

 

Неоднократно говорилось о «высшей расе» и ее «высокой культуре» в деле уничтожения людей. В том числе больных и беспомощных людей. Убийстве людей, не имеющих никаких политических взглядов, тоже было частью их «подвигов». Не было таких международных норм или правил, которым бы следовали эти выродки.

Чтобы удовлетворить свою жажду убийств в Лиепае, они нашли около полусотни таких людей в городской больнице. Об этом событии рассказывает подробнее Анна Сауканте, старшая сиделка 15-го отделения горбольницы:

«Во второй половине октября 1942 года стали ходить слухи, что будут расстреливать психически больных. Позднее это оказалось правдой, потому что от немцев из СД поступило требование подготовить больных к выдаче. Ранее, насколько мне известно, сведения о больных предоставили директор больницы и врачи, чтобы палачи знали имена и количество психически больных. Предвидя неизбежное, некоторые сиделки и сестры тайно сообщили о надвигающемся событии родственникам некоторых больных и посоветовали забрать их. Так, близким больной Эльфриды Ульберте я сообщила сама, и они забрали свою родственницу из больницы».

Убийство произошло 22 октября 1942 года, когда как мужчин, так и женщин, увезли на трех машинах. После акции была возвращена только часть одежды, остальное, вероятно, присвоили себе палачи. Чтобы скрыть правду от больных, им объяснили, что увезенных перевели в другую больницу. Обслуживающий персонал был очень расстроен и после инцидента собрался на кухне, чтобы выплакать свою боль.

Многие вовсе не были серьезно больны, даже работали на кухне и пользовались общей любовью. Одна женщина, предчувствуя свою судьбу, садясь в машину смерти, сказала: «Передайте привет моим детям и берегите их». В расстреле больных участвовали как немцы, так латышские прихвостни, правые руки немецких палачей.

Всем работникам отделения строго наказали не распространяться об этом деле, ничего не говорить. Одна из медсестер из чувства глубокой ненависти и от возмущения и стыда за ужасную работу где-то проболталась о чудовищном событии, после чего ее вызвали в СД и допрашивали. Во избежание дальнейших неприятностей она из Лиепаи перебралась в Ригу.

В день, когда произошло ужасное событие, ответственный персонал на работу не вышел. Может, потому что совесть у них была нечиста, ведь первые сведения о больных предоставляли врачи и директор?!

Помимо этого случая были и другие, когда из больницы людей увозили именно для убийства. В карточки убитых больных приказали внести следующую запись: «Увезены представителями службы безопасности». Позднее стали ходить слухи, что таким же образом ликвидируют и больных туберкулезом. Но удары Красной Армии становились все сильнее, и палачам приходилось думать о том, как спасти собственную шкуру, поэтому они не успели осуществить все свои задумки.

 

К. Грундманис.

 


 

Kā Liepājā noslepkavoja psīhiatriskos slimniekus

KOMUNISTS № 14, 27.05.1945

 

Vairākkārt runāts par «augsto rasi» un viņas tikpat «augsto kultūru» cilvēku iznicināšanā. Ari slimu un nevarīgu cilvēku, tādu cilvēku noslepkavošana, kuriem nav nekādu politisku uzskatu ietilpa viņu «varoņdarbos». Nebija tādu starptautisku normu vai noteikumu, kurus būtu ievērojuši šie izdzimteņi.

Liepājā savas slepkavības kāres apmierināšanai viņi atrada ap pussimts tādu cilvēku Liepājas slimnīcā. Par šo notikumu tuvāk pastāsta pils. slimnīcas 15. nodaļas vecākā kopēja Anna Saukante:

«1942. gada oktobra otrajā pusē sāka klīst baumas, ka notikšot psihiatrisko slimnieku apšaušana. Vēlāk tās izrādījās patiesas, jo pienāca paziņojums no vācu SD, lai sagatavo slimniekus izdošanai. Iepriekš, cik zinu, par slimniekiem ziņas ievāktas no slimnīcas direktora un ārstiem, lai bendes uzzinātu psihiatriski slimo vārdus un skaitu. Paredzot drausmīgo notikumu, dažas kopējas un māsas dažu slimo piederīgiem slepus paziņoja par gaidāmo notikumu un ieteica savus piederīgos no slimnīcas izņemt. Piemēram, slimnieces Elfrīdas Ulbertes piederīgiem es paziņoju pati un viņi savu piederīgo no slimnīcas isņēma».

Pati slepkavošana notika 1942. gada 22 oktobri, kad kā …šus, tā sievietes aizveda trijās m…nās. Pēc akcijas atpakaļ atveda tikai daļu drēbju, pārējās droši vien pie …vinājās bendes. Lai slimniekiem no … patiesību, viņiem paskaidroja, ka tos pārved uz citu slimnīcu. Apkalpotāju personāls bija ļoti satraukts un pēc notikuma sagāja virtuvē, lai izraudātu sāpīgas asaras.

Daudzi nemaz nebija smagi slimi, pat strādāja virtuves darbos un bija ļoti iemīļoti. Kāda sieviņa, nojaudusi savu likteni, iekāpjot nāves mašīnā, sacīja: «Pasveiciniet manus bērniņus un parūpējaties par tiem». Slimnieku apšaušanā piedalījās kā vācieši, tā latviešu kangari, vācu benžu labās rokas.

Visiem nodaļas darbiniekiem stingri noteica par šo lietu neko neizpaust un nerunāt. Kāda no māsām aiz dziļa naida un sašutuma par briesmīgo kauna darbu tomēr kautkur bija stāstījusi par drausmīgo notikumu un pēc tam izsaukta uz SD un pratināta. Lai glābtos no turpmākām nepatikšanām, viņa no Liepājas pārcēlās uz Rīgu.

Drausmā notikuma dienā atbildīgais personāls darbā nebija ieradies. Vai tamdēļ, ka dažam no viņiem nebija sevišķi tīra sirdsapziņa, jo pirmās ziņas par slimniekiem taču sniedza ārsti un direktors?!

Bez šī gadījuma bija vēl citi, kad no slimnīcas aizveda tieši nokaušanai. Noslepkavoto slimnieku kartiņās pavēlēja ierakstīt šādu tekstu: «Aizvesti no drošības policijai»/ Vēlāk klīda baumas, ka šādā pašā veidā likvidēšot arī tuberkulozes slimniekus, bet Sarkanās Armijas sitieni kļuva arvien stiprāki, bendēm bija jāglābj pašiem sava āda un tie nepaspēja izvest visus savus drausmīgos nodomus.

 

K. Grundmanis.