Главная » Латвия » Рига » ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

КОММУНИСТ № 145, 25.07.1958

 

22 июля трудящиеся Риги провожали в последний путь группу воинов Латышского стрелкового корпуса и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их останки были перевезены в столицу нашей республики из-под Наро-Фоминска, Старой Руссы и ряда районов республики.

В зале Окружного дома офицеров на специальном постаменте установлены 22 кумачевых гроба с останками героев. Траурные полотнища ниспадают со стен, траурным крепом увиты колонны. В зале множество венков — от ЦК Компартии Латвии. Совета Министров республики, Президиума Верховного Совета, предприятий, учреждений, воинских частей. На лентах надписи — «Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за Советскую Родину!». Венки доставлены из Ленинграда, а также из Алуксне, Цесиса и других городов республики.

В зале — родные и близкие героев, их боевые соратники.

В 10 часов утра открылся доступ в зал. Тысячи трудящихся Риги пришли сюда, чтобы отдать дань уважения павшим героям. Около двух часов нескончаемым потоком под звуки траурных мелодий проходили они через зал.

Эдуард Опинцанс, Янис Цинис, Янис Звуковский, Эдгар Бирзитис, Волдемар Юнг, Борис Егоров, Алберт Спаланс, Михаил Печников, Мейер Скутельский, Людвик Кажемак, Зента Озола, Кирилов, Нейланд. Антон Бунга, Андрей Маципанс, Мартин Рудзитис. Петерис и Янис Богомольниковы, Юрис Ниедра, Антон Муйжниекс, Янис Башко, Красанфий Козлов пали за светлое будущее народа.

11 часов 45 минут. В почетный караул становятся кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Латвии Я.Э. Калнберзин, Председатель Совета Министров Латвийской ССР. В.Т. Лацис, Председатель Президиума Верховного Совета республики К.М. Озолинь, секретари ЦК КП Латвии тт. Круминьш, Биссенек, Миглиник, заместители Председателя Совета Министров республики тт. Плудон, Литвинов, и Виндедз, депутаты Верховного Совета республики, члены ЦК КП Латвии, министры, генералы. В 12 часов доступ в зал прекращается.

 

На снимке: похоронная процессия на улице Ленина. (Фотохроника ЛТА)

 

Друзья и соратники выносят гробы с останками героев и под звуки траурных мелодий устанавливают их на автомашины.

Секретарь Рижского городского комитета партии тов. Страуюмс краткой речью открывает траурный митинг, священный захоронению останков героев.

По окончании траурного митинга гремят залпы прощальных салютов. Оркестр исполняет гимны Советского Союза и Латвийской ССР.

И в эти волнующие минусы прощания происходит торжественная церемония зажжения вечного огня.

Из Ленинграда привезли сюда, в Ригу, братья – ленинградцы горящий факел, зажженный от вечного огня на Марсовом поле. Этот священный факел — символ вечной и нерушимой дружбы латышского и русского народов.

 

На снимке: митинг на Братском кладбище. Выступает председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР К.М. Озолинь. Фотохроника ЛТА

 

Руководитель ленинградской делегации С.Н. Калинин передал факел тов. Я.Э. Калгнберзину, который зажег светильник вечного огня.

Отныне этот огонь будет гореть всегда, как священная память о латышских героях, павших за счастье народа.

 

(ЛТА)

 


 

MŪŽĪGA SLAVA VAROŅIEM

KOMUNISTS № 145, 25.07.1958

 

22. jūlijā Rīgas darbaļaudis pavadīja pēdējā gaitā vairāku Lielajā Tēvijas karā kritušo Latviešu strēlnieku korpusa karavīru un partizāņu mirstīgās atliekas. Tās pārveda uz mūsu republikas galvaspilsētu no Narofominskas, Staraja Rūsas un vairākiem republikas rajoniem.

Apgabala virsnieku nama zāle uz speciāliem postamentiem uzstādīti 22 sarkanu drānu apvilkti šķirsti ar varoņu mirstīgajām atliekām. Telpa dekorēta ar melnām un sarkanām drapērijām. Zālē daudz vainagu no Latvijas Kompartijas Centrālās Komitejas, republikas Ministru Padomes, Augstākās Padomes Prezidija, uzņēmumiem, iestādēm un karaspēka daļām. Uz vainagu lentām rakstīts: «Mūžīga slava varoņiem, kas atdevuši savu dzīvību par Padomju Dzimteni!» Ir vainagi no Ļeņingradas, kā arī no Alūksnes, Cēsīm un citām republikas. pilsētām.

Zālē ir varoņu piederīgie, draugi un cīņu biedri.

Pulksten 10 rītā atveras durvis. Tūkstošiem Rīgas darbaļaužu ar ziediem un vainagiem rokās dodas uz zāli, lai teiktu pēdējās ardievas kritušajiem varoņiem. Eduards Opincāns, Jānis Cinis, Jānis Zukovskis, Edgars Birzītis, Voldemārs Jungs, Boriss Jegorovs, Alberts Spalāns, Mihails Pečņikovs, Meiers Skuteļskls, Ludvigs Kažemaks, Zenta Ozola, Kirilovs, Neilands, Antons Bungā, Andrejs Macipāns, Mārtiņš Rudzītis, Pēteris un Jānis Bogomoļņikovi, Juris Niedra, Antons Muižnieks, Jānis Baško, Krasanfijs Kozlovs krita cīņā par savas tautas gaišo nākotni.

Pulkstenis 11.45. Goda sardzē stājas PSKP CK Prezidija locekļa kandidāts, Latvijas KP CK pirmais sekretārs J. Kalnbērziņš, Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. Lācis, republikas Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs K. Ozoliņš, Latvijas KP CK sekretāri bb. Krūmiņš, Bisenieks un Migliniks. Republikas Ministru Padomes priekš sēdētāja vietnieki bb. Plūdonis, Ļitvinovs un Vindedze, republikas Augstākās Padomes deputāti, Latvijas KP Centrālās Komitejas locekļi, ministri, ģenerāļi.

 

Attēlā: bēru gājiens Ļeņina ielā.

 

Pulksten 12 šķirstus ar varoņu mirstīgajām atliekām iznes no zāles un novieto uz automašīnām.

Sēru gājiens lēni virzās pa pilsētas ielām un pulksten 2 nonāk Brāļu kapos.

Partijas Rīgas pilsētas ko mitejas sekretārs b. Straujums ar īsu ievadrunu atklāj sēru mītiņu, kas veltīts kritušo varoņu mirstīgo atlieku apbedīšanai.

Sēru mītiņš beidzies. Skan atvadu salūtu. zalves. Orķestris atskaņo Padomju Savienības un Latvijas PSR himnas.

Sājā aizkustinošajā atvadu brīdī notiek svinīga ceremonija mūžīgās uguns aizdedzināšana.

 

Attēlā: mītiņš Brāļu kapos. Runā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs K. Ozoliņš. LTA fotohronika

 

Ļeņingradas darbaļaužu pārstāvji atveduši uz Rīgu lāpu, kas aizdedzināta pie mūžīgās uguns Marsa laukumā. Sī lāpa simbolizē lat viešu un krievu tautu mūžīgo un nesatricināmo draudzību.

Ļeņingradas delegācijas vadītājs S. Kaļiņins nodod lāpu b. J. Kalnbērziņam, kas aizdedzina mūžīgo uguni Brāļu kapos. Tagad šī uguns degs vienmēr kā svēta piemiņa latviešu varoņiem, kas krituši cīņā par tautas laimi.

 

L. Pantusa foto