Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Центральное кладбище » участок №2 » Перенесение останков жертв фашизма в братскую могилу

Перенесение останков жертв фашизма в братскую могилу

КОММУНИСТ № 22, 31.01.1956

 

Мало в Лиепае таких семей, в которых в период гитлеровской оккупации не погиб бы кто-нибудь. Многие пали в боях в 1941 году, обороняя свой родной город от захватчиков или позже, продолжая борьбу в нелегальных организациях и в партизанских отрядах, многие захватчики арестовали и замучили.

 

 

В парке имени Райниса, на взморье, у городской больницы, у маяка, у Шкеде и во многих других местах во время оккупации лились потоки крови советских патриотов. Родственники только тайно могли узнать, где остались их отцы, матери, брать и сестры. Из 19 с лишним тысяч человек, убитых во время гитлеровской оккупации в Лиепае и ее окрестностях, многие еще не найдены.

Одна из ранее неизвестных братских могил была вскрыта только 21 января с.г., когда во время шторма волны размыли яму, в которой были зарыты 170 человек, замученные фашистами. Рядом с военнослужащими лежали ребенок, женщины, мужчины, подростки, набросанные в шесть рядов.

Страшная картина. И все же при откапывании хотели присутствовать тт. Винтер, Лукаж и ряд других лиепайчан, братья, мужья, сыновья и дочери которых замучены на Шкедском взморье.

– Может быть между жертвами находятся и наши мужья, расстрелянные 2 декабря 1941 года и 14 января 1942 года – говорили тт. Лукаж и Гибиет.

29 января останки жертв фашистских захватчиков были похоронены на Лиепайском центральном кладбище.

Сотни людей в скорбном молчании стояли у братской могилы. Большинство думали о том, что между павшими может быть есть и их родственники, друзья, боевые товарищи. Фашистские палачи позаботились о том, чтобы при убитых не было никаких документов и кроме того облили свои жертвы хлористой известью и другими едкими веществами, чтобы их нельзя было узнать. Похороненные в братской могиле, найденные на Шкедском взморье жертвы фашистского зверства лишний раз напоминают, какой дорогой ценой куплена свобода нашего народа.

В Отечественную войну фашизм получил смертельный удар. Но нельзя забывать, что в некоторых странах на Западе пытаются его возродить. Наш долг – внести возможно больший вклад в дело сохранения мира и укрепление Советского государства.

 

Ф. Арнис.

На снимке: у братской могилы 29 января.

Фото Ф. Данилова.

 


 

Fašisma zvērību upuru mirstīgās atliekas guldītas brāļu kapos

KOMUNISTS № 22, 31.01.1956

 

No Liepājas ilggadīgajiem iedzīvotājiem maz tādu ģimeņu, kam hitleriskās okupācijas laikā nebūtu gājis bojā kāds no piederīgajiem. Daudzi krita cīņās 1941. gadā, savu dzimto pilsētu aizstāvot pret iebrucējiem un vēlāk šo cīņu turpinot nelegālajās organizacijās un partizāņu gaitās, daudzus iebrucēji apcietināja un nobendēja.

 

 

Raiņa parkā, jūrmalā pie pilsētas slimnīcas, pie bākas, Šķēdē un daudzās citās vietās okupācijas laikā straumēm plūda padomju patriotu asinis. Piederīgie tikai slepus drīkstēja interesēties, kur palikuši viņu tēvi, mātes, brāļi un māsas. No vairāk nekā 19 tūkstoš cilvēkiem, kas hitleriskās okupācijas laikā noslepkavoti Liepājā un tās apkārtnē, vēl daudzi nav atrasti.

Viens no agrāk nezināmiem masu kapiem atklājās tikai šā gada 21. janvarī, kad vētras dzītie viļņi Šķēdes jūrmalā sāka izskalot kādu kāpu. Tajā bija aprakti fašistu noslepkavotie 170 cilvēku. Līdzās karavīriem gulēja bērns, tiem virus kāds vīrietis skujainā mētelī, sievietes, vīrieši, pusaudži, sešās kārtās sasviesti.

Drausma aina. Un tomēr pie atrakšanas klāt gribēja būt b. Vintere, b. Lukaža un vairākas citas liepājnieces, kam brāļi, vīri, dēli un meitas nobendēti Šķēdes jūrmalā.

– Varbūt starp upuriem ir arī mūsu vīri, ko nošāva 1941. gada 2. decembrī un 1942. gada 14. janvarī, – sacīja b. Lukaža un b. Ģibiete.

29. janvarī fašistisko iebrucēju nobendētos upurus apglabāja Liepājas Centrālajā kapsētā.

Simtiem galvu noliecās pie brāļu kapa.  Vairums no pavadītājiem domāja par to, ka starp kritušiem varbūt ir arī viņu piederīgie, draugi, cīņas biedri. Fašistiskie bendes bija parūpējušies, lai noslepkavotajiem nebūtu klāt nekādu dokumentu un bez tam vēl savus upurus aplējuši ar hlorkaļķi un citām kodīgām vielām, lai tos vairs nevarētu pazīt.

Brāļu kapā guldītie, Šķēdes jūrmalā atrastie fašistu zvērības

upuri lieku reizi atgādina, cik dārgi pirkta mūsu tautas brīvība. Nedrīkst aizmirst, ka fašisms dabūjis nāvīgu triecienu, bet vēl nav galīgi iznicināts un šur tur Rietumos cenšas pacelt galvu. Mūsu pienākums dot jo lielāku ieguldījumu miera saglabāšanas lietā un padomju valsts varenības stiprināšanā.

 

F. Arnis

Attēlā: skats pie brāļu kappa 29. janvarī

F. Daņilova foto

 

1956_01_31_22_komunists