Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Гарнизонное кладбище » Исторические памятники. Железнодорожным артиллеристам.

Исторические памятники.
Железнодорожным артиллеристам.

КОММУНИСТ № 25, 06.02.1985

 

Тосмарское кладбище упомянуто в списке защищаемых государством исторических ценностей: 535-м решением 18 октября 1983 года Совета Министров Латвийской ССР в списке исторических памятников республиканского значения 299-м порядковым номером зарегистрирован объект «Братское кладбище. Похоронены павшие в Великую Отечественную войну Советского Союза советские воины. Памятник. На Тосмарском кладбище».

Братские могилы советских воинов находятся в центре кладбища, напротив главных ворот. В центре ансамбля из бетона и кованых камней образована пирамида высотой 5 метров с пятиконечной звездой на верхушке.

На передней части памятника плита с именами воинов 11 военных моряков и текстом: «Вечная слава героям, которые пали в боях за свободу и независимость нашей Родины». Под списком похороненных текст: «Пали в боях за город Лиепаю».

Памятник по бокам украшает созданный в рельефе орден Отечественной войны, два скрещенных пушечных ствола и другие элементы памятника, которые символически дополняют информацию о похороненных в могилах героях. Здесь покоятся моряки 1118-й железнодорожной артиллерийской батареи Лиепайской группы морского берега Краснознаменного Балтийского флота:

капитан гвардии Алексей Палепа;

гвардии старшина первой статьи Николай Порываев;

гвардии старшина первой статьи Александр Мефодьев;

гвардии старшина первой статьи Петр Заднепрянский;

гвардии старший матрос Анна Старостина;

гвардии старший матрос Даша Очагова;

гвардии старший матрос Василий Ерофеев;

гвардии старший матрос Иван Егоров;

гвардии старший матрос Михаил Иванов;

гвардии старший матрос Николай Дерябкин;

гвардии старший матрос Дмитрий Сафронов.

Путь сражения единиц железнодорожной артиллерии начался возле Ленинграда, продолжался у Выборга и Клайпеды. После освобождения Клайпеды 1118-ю батарею перевели к Лиепайскому подходу на железнодорожную станцию на расстоянии 33 километров Цинкус (в лесу за Ницей, 2 километра на юг от Ечи).

Батарея с крупнокалиберными зарядами очень точно обстреляла транспорт фашистов и военные корабли в море и в Лиепайском порту. Когда враг обнаружил местонахождение позиции сражения наших артиллеристов, 21 февраля 1945 года гитлеровские самолеты прорвались до станции Цинкус и бросили на 1118-ю батарею 30 бомб, в бреющем полете направили на нее пулеметный и пушечный огонь. Авиационное нападение поддержала тяжелая артиллерия врага. Так пали 11 советских артиллеристов, многие были ранены.

Павших товарищи хоронили под соснами курземского бора. После войны их останки перевезли на Тосмарское кладбище, построили памятник.

Чтобы его сохранить для настоящего и следующего поколений, памятник надо восстановить в более прочном материале. Надо привести в порядок переросшие туи в живых изгородях братского кладбища. Контуры могилы героев обозначают шесть ружейных пуль. Они – символ, который надо сохранить и в восстановленном ансамбле.

Шефы братских могил – Лиепайская 3-я средняя школа.

 

С. Корклиш,

краевед

Тосмарское кладбище,

фото В. Шкилы

перевод: Анжела Фомина

 


 

VĒSTURES PIEMINEKĻI.
Dzelzceļa artilēristiem.

KOMUNISTS № № 25, 06.02.1985

 

Tosmares kapsēta minēta valsts aizsargājamo vēsturisko vērtību sarakstā: ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1983. gada 18. oktobra 535. lēmumu republikas nozīmes vēstures pieminekļu sarakstā ar 299. kārtas numuru reģistrēts objekts «Brāļu kapi. Apglabāti Padomju Savienības Lielajā Tēvijas karā kritušie padomju karavīri. Piemineklis. Tosmares kapsētā.»

Padomju karavīru brāļu kapi atrodas kapsētas centrā, pretī galvenajiem vārtiem. Ansambļa centrā no betona un kaltiem akmeņiem veidota 5 metrus augsta piramīda ar piecstaru zvaigzni galotnē. Pieminekļa priekšpusē plāksne ar karavīru 11 kara jūrnieku vārdiem un tekstu: «Mūžīga slava varoņiem, kas krita kaujās par mūsu Dzimtenes brīvību un neatkarību». Zem apbedīto saraksta teksts: «Krita kaujās par Liepājas pilsētu.»

Pieminekļa sānus rotā reljefā veidots Tēvijas kara ordenis, divi sakrustoti lielgabalu stobri un citi pieminekļa elementi, kas simboliski papildina informāciju par kapā guldītajiem varoņiem. Te atdusas Sarkankarogotās Baltijas flotes jūras krasta dzelzceļa artilērijas Liepājas grupas 1118. baterijas kara jūrnieki:

gvardes kapteinis Aleksejs Paļepa;

gvardes pirmās pakāpes staršina Nikolajs Porivajevs;

gvardes pirmās pakāpes staršina Aleksandrs Mefodjevs;

gvardes pirmās pakāpes staršina Pjotrs Zadņeprjanskis;

gvardes vecākā matroze Anna Starostina;

gvardes vecākā matroze Daša Očagova;

gvardes vecākais matrozis Vasilijs Jerofejevs;

gvardes vecākais matrozis Ivans Jegorovs;

gvardes matrozis Mihails Ivanovs;

gvardes matrozis Nikolajs Derjabkins;

gvardes matrozis Dmitrijs Safronovs.

Dzelzceļa artilērijas vienību kaujas ceļš sākās pie Ļeņingradas, turpinājās pie Viborgas un Klaipēdas. Pēc Klaipēdas atbrīvošanas 1118. bateriju pārcēla uz Liepājas pieeju uz 33 kilometrus attālo Cinkus dzelzceļa staciju (mežā aiz Nīcas, 2 kilometrus uz dienvidiem no Ječiem). Baterija ar lielkalibra lādiņiem ļoti precīzi apšaudīja fašistu transporta un kara kuģus jūrā un Liepājas ostā. Kad ienaidnieks atklāja mūsu artilēristu kaujas pozīcijas atrašanās vietu, 1945. gada 21. februārī hitleriešu lidmašīnas izlauzās līdz Cinkus stacijai un nometa uz 1118. bateriju 30 bumbas, pļaujošā lidojumā raidīja uz to ložmetēju un lielgabalu uguni. Aviācijas uzbrukumu atbalstīja ienaidnieka smagā artilērija. Tā krita 11 padomju artilēristi, daudzi tika ievainoti.

Kritušos biedri guldīja zem Kurzemes sila priedēm. Pēc kara viņu mirstīgās atliekas pārveda uz Tosmares kapsētu, uzcēla pieminekli.

Lai to saglabātu tagadējai un nākamām paaudzēm, pieminekli jāatjauno izturīgākā materiālā. Jāsakopj pāraugušās tūjas brāļu kapa dzīvžogā. Varoņu kapa kontūras iezīmē sešas lielgabala lodes. Tās ir simbols, kas būtu jāsaglabā arī atjaunotajā ansamblī.

Brāļu kapu šefi ir Liepājas 3. vidusskola.

 

S. Korklišs,

novadpētnieks

Tosmares kapsēta

V. Šķilas foto

 

1985_02_06_25_komunists