Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Шкедские дюны » Акт Шкеде

АКТ

КОММУНИСТ № 13, 26.05.1945

 

Комиссия в следующем составе: майор И.М. Гурин, майор А.Ф. Вахтомин, военврач медицинской службы капитан С.А. Шенштейн, М.Я. Лацис, прокурор Лиепайского уезда А.А. Иванов и А.К. Григян заместитель ответственного секретаря Чрезвычайной комиссии Латвийской ССР по расследованию злостных деяний фашистов, составила данный акт о следующем:

25 мая 1945 года мы, ниже подписавшиеся, в районе Шкеде, в 100 метрах от морской дороги, в 5 км от Лиепаи, осмотрели захоронение с телами военнопленных, убитых в первые дни мая этого года. Судя по размерам ямы, где в беспорядке в несколько рядов лежали трупы, в ней находилось от 50 до 60 убитых. Часть трупов была без какой-либо одежды, на некоторых имелись следы ударов твердым предметов по черепу и лицу, у других были заметны следы выстрелов в лицо. Выстрелы сделаны с близкого расстояния. Некоторые жертвы были закопаны еще живыми.

Яма с трупами находится на территории, где размещались подразделения немецких артиллеристов и пехотинцев. На осмотренных телах, за исключением голых, одежда красноармейцев. Несмотря на песчаную почву, в яме были лужи крови.

 

Майор (Гурин)

Майор (Вахтомин)

Капитан медицинской службы Шенштейн (Лацис)

Прокурор (Иванов)

Зам. отв. секретаря Чрезвычайной комиссии Латвийской ССР

по расследованию злостных деяний фашистов (Григян)

 

Лиепая. 25 мая 1945 года.

 


 

AKTS

KOMUNISTS № 13, 26.05.1945

 

Komisija sekojošā sastāvā – majors I.M. Gurins, majors A.F. Vachtomins, kara ārsts medicīniskā dienesta kapteinis S.A. Šeinšteins, M.J. Lācis, Liepājas apriņķa prokurors A.A. Ivanovs, Latvijas PSR Ārkārtējās komisijas fašistu netvēru ļaundarību izmeklēšanai atbildīgi sekretāra vietnieks A.K. Grigjanis sastādīja šo aktu par sekojošo:

25. maiji 1945. gadi mēs, apakšā parakstījušies, Šķēdes rajonā, 100 metru attālumi no jūrmalas ceļa, 5. km no Liepājas, pārlūkojām kapeni ar šī gada maija pirmajās dienās nošautu kara gūstekņu līķiem. Spriežot pēc bedres apmēriem, kurā nekārtība vairākās rindās guļ līķi, tajā pavisam 50 līdz 60 noslepkavoto. Daļa līķu bez kāda apģērba, dažiem cieta priekšmeta sitiena pēdas galvas kausā un sejā, citiem šāviena ievainojumi sejā. Šāvieni izdarīti no cieša tuvuma. Daļa upuru aizbērti vēl dzīvi.

Bedre ar līķiem atrodas vācu artilēristu un kājnieku vienību novietnes teritorijā.

Uz apskatītajiem līķiem. izņemot kailos, sarkanarmiešu ietērps. Neraugoties uz smilšaino augsni, bedrē bija asins peļķes.

 

Majors (Gurins)

Majors (Vachtomeins)

Med. dien. kapteinis (Šeinlteins), (Lācis)

Prokurors (Ivanovs)

Ārkārtējās komisijās stb. sekr. vietu (Grigjans)

 

Liepājā, 25. maijā, 1945. gadā.